top of page

PRIVACY POLICY

Uw goedkeuring is vereist vanwege AVG-wetgeving!


Door U e-mail adres nogmaals aan ons te bevestigen, verleent u Eurotras B.V. toestemming voor de ontvangst van toekomstige commerciële e-mails. U kunt deze toestemming altijd opnieuw intrekken.

Uw goedkeuring vereist vanwege AVG-Wetgeving!

Ja, Powerboxspring  mag mij per e-mail op de hoogte houden van nieuws en aanbiedingen.

Bedankt voor de inzending!

Beste klant,

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt

 

Lees de volgende belangrijke informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die van kracht wordt op 25 mei

2018.

De GDPR is een nieuwe reeks voorschriften die bedoeld zijn om consumenten meer macht te geven over hun persoonlijke gegevens; hen in staat stellen om hun gegevens te bekijken en bij te werken, de verwerking van hun gegevens te beperken en strikte richtlijnen voor ge-bruikersrechten vast te stellen. De GDPR heeft een wereldwijde invloed op alle Europese verkopers, plus elk bedrijf dat verkoopt aan klan-ten in Europa OF de activiteiten van Europese ingezetenen (EER) bijhoudt.

Bij Eurotras B.V. B.V. nemen we beveiliging serieus. Ons datacenter ‘’Ecwid’’ fungeert als gegevensverwerker en Eurotras B.V. fungeert als gegevenscontrollers.

Ons datacenter Ecwid  (gegevensverwerker) heeft de GDPR-richtlijnen gevolgd voor het verzamelen, opslaan, verwerken en delen van persoonlijke gegevens. Ons datacenter Ecwid  (gegevensverwerker) maakt gebruik van beveiligde gegevensservers die zijn gebaseerd in Europa en alle gevoelige gegevens worden overgedragen via een beveiligd HTTPS-protocol. Ecwid is een gevalideerde Level 1 Service Provider PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), de hoogste internationale standaard voor beveiligde gegevensuitwisse-ling voor online winkels en betalingssystemen.

Wat deed Ecwid om hieraan te voldoen?

Ecwid verzamelt, slaat op, verwerkt en deelt persoonlijke gegevens op basis van de GDPR-richtlijnen.

Ecwid voldoet op de volgende manieren aan de GDPR-vereisten:

Ecwid heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het gegevensbeschermingsbeleid van

Ecwid.

Ecwid is begonnen met het geven van op GDPR gerichte training aan hun belangrijkste teams en personeel.

Ecwid heeft een gedetailleerde procedure geïmplementeerd om alle toegangsverzoeken van de betrokkene, verwijderingsverzoeken en

verzoeken om toegang tot de overheid te behandelen.

Ecwid werkt alleen met subprocessoren die een adequate bescherming van de persoonlijke gegevens bieden door middel van krachtige

technische en organisatorische maatregelen.

Ecwid heeft een betrouwbare methode ontwikkeld voor het detecteren, rapporteren en onderzoeken van een inbreuk in verband met per-

soonsgegevens.

Ecwid heeft de nodige registraties van gegevensverwerkingsactiviteiten vastgelegd.

Ecwid is gecertificeerd volgens de EU - VS en Zwitserland - Amerikaanse privacyschildkaders. Deze regeling vereist dat gecertificeerde

organisaties een beveiligingsniveau garanderen dat in overeenstemming is met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming met be-

trekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens uit de EER en Zwitserland aan de VS. De overgang naar de GDPR is eenvoudiger voor bedrijven die vertrouwde cloudservices zoals Ecwid gebruiken dan voor degenen die afhankelijk zijn van interne servers of speciaal

ontwikkelde software. Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Eurotras B.V.

acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig

verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is ver-eist;

 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze op-dracht persoonsgegevens verwerken;

 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Eurotras B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-03-2018

Gebruik van persoonsgegevens

​Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en ge-bruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken voor ons bestelproces en de levering van onze producten de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring ge-

noemde doelen:

 • NAW gegevens

 • Telefoonnummer

 • Factuuradres

 • Emailadres

 • Betalingsgegevens

 • Geslacht

 • Uw (profiel-) foto

 • Geboortedatum

 • IP-adres


Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikers-

naam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze pagina gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen

en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uit-voering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van

onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is

voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze pri-

vacyverklaring.


Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten: per post, per e-

mail, via social media


Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse ge-

gevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden

bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling

daarvan.


Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief be-

vat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van

abonnees.


Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.


Advertenties
Onze webwinkel vertoont soms advertenties.


Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebrui-ken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige con-trole op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze ap-plicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).


Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google

Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe

gebruikers de site gebrui-ken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website zal naar Google worden ver-

zonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-

adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere bij het Verdrag over de Europese Economische Ruimte aan-

gesloten staten tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde

Staten overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw ge-bruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en

internetgebruik verbonden dienstverleningen aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw brow-ser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in contact gebracht. U kunt het opslaan van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browser-software voorkomen; wij maken u er echter op attent dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang zult kunnen gebruiken.

U kunt bovendien de registratie van de door de cookie aangemaakte en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (cookies en IP-adres) aan Google alsmede het verwerken van deze gegevens door  Google voorkomen door de onder de volgende link beschik-bare browser-plugin te downloaden en te installeren:   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


Als uw browser (bijvoorbeeld. op uw smartphone) de hierboven genoemde add-on van Google niet ondersteunt, kunt u Google Analytics

cookies uitschakelen door te klikken op de onderstaande link. Een opt-out cookie zal dan worden ingesteld op de computer, die het toe-

komstige verzamelen van uw gegevens tijdens het gebruik van deze website voorkomt: Disable Google Analytics

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garan-

tie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens

gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyver-

klaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen

tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzi-

gen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming

gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen

kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie,

dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens

niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetge-

ving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgege-

vens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Europese Commissie / Europees Comité voor gegevensbescherming

Voor aanvullende informatie gegevensbescherming in de EU, De algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), de politierichtlijn en andere voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens, en de betrokken handhavingsinstanties. kunt u vinden op door op onder-staande link te klikken.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_nl


Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact

met ons op.

Eurotras B.V. B.V.

Sluisjesdijk 26

3087 AH | Rotterdam

T: 010 429 21 18

F: 010 429 27 13

Email:      info@powerboxspring.nl

Website: www.powerboxspring.nl

K.v.K. Rotterdam:            66239559

BTW-nr:              NL856457541B01

bottom of page