top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

 

 

Inleiding

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Eurotras B.V. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Ons advies is om de om deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1 Definities

1 Eurotras B.V.: gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder registratienummer 66239559  handelend onder de naam Eurotras B.V.

2 Website: de website van Eurotras B.V. te raadplegen via www.powerboxspring.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Eurotras B.V. en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Eurotras B.V. en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Eurotras B.V.. zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij  uitdruk-kelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Eurotras B.V. slechts bindend, indien en voor zover deze door Euro-tras B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die

voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke be-paling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 Prijzen en informatie

1 Alle op de Website en in andere van Eurotras B.V. afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website an-ders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zul-

len deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Eurotras B.V. kan echter niet garanderen dat alle  informa-tie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Eurotras B.V. afkoms-tige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4 Eurotras B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Eurotras B.V. en het voldoen aan de daarbij door Eurotras B.V. gestelde voorwaarden.

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Eurotras B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft

Eurotras B.V. het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4 Eurotras B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Eurotras B.V. op grond van dit on-derzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weige-ren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5 Registratie

1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account aanmeldmogelijkheid op de Website.

2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Eurotras B.V.. is niet aansprakelijk voor mis-bruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Eurotras B.V. daarvan in kennis te stellen, zodat Eurotras B.V. gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6 Uitvoering Overeenkomst

1 Zodra de bestelling door Eurotras B.V.. is ontvangen, stuurt Eurotras B.V. de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 Eurotras B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3 De levertermijn bedraagt in beginsel indien op voorraad binnen 14 werkdagen. Dit product wordt per order handgemaakt, als het pro-duct niet uit voorraad leverbaar is, dan is de levertijd hierdoor ongeveer 4 tot 6 weken voordat u het in huis heeft. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Eurotras B.V.

4 Indien Eurotras B.V. de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 Eurotras B.V. raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd. bij voor-keur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

​6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op

Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7 Eurotras B.V. is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 7 Herroepingsrecht/retour

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Za-

kelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Eurotras B.V.

binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een voor hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van productn gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvan-gen.

2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retour kosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Eurotras B.V. een raming van deze kosten.

Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling

aan Klant worden terugbetaald.

3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking

slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te

gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digi

taal) te zenden aan Eurotras B.V. of op andere ondubbelzinnige wijze aan Eurotras B.V. kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Eurotras B.V. bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft  Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zen-den, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

​​​​

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Eurotras B.V.

Sluisjesdijk 26

3087 AH | Rotterdam

T: 010 429 21 18

F: 010 429 27 13

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Over-eenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Eurotras B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Tenzij Eurotras B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag Eurotras B.V. wachten met terugbetalen tot Eurotras B.V. het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

8 Voorwaarden voor retourzending:

  • Het product dient geheel compleet en in de originele staat te zijn;

  • Het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;

  • Het product mag niet beschadigd zijn;

  • Meegeleverde montagemateriaal dient origineel verpakt te zijn;

  • Het product moet voorzien zijn van de originele handleidingen en meegeleverde accessoires;

  • Het product moet voorzien zijn van een goede verpakking, bij voorkeur de originele verpakking, welke wel geopend mag zijn geweest;

LET OP: Deze annuleringsregeling en afkoelingsperiode gelden NIET voor speciaal bestelde artikelen, zie hiervoor 'Klantspecifieke aan-

kopen'. Indien verkoper niet in staat is het gekochte product te leveren, bijvoorbeeld doordat het artikel uit de handel is genomen, zal deze de koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft hierdoor het recht de aankoop te annuleren.

8.1 Klantspecifieke aankopen:

Sommige artikelen die via de website van Eurotras B.V. worden verkocht, worden klant specifiek besteld. Deze artikelen kunnen NIET door de koper worden geannuleerd en ook de afkoelingsperiode is niet van toepassing voor deze artikelen. Dit geldt hoofdzakelijk voor ons ‘’maatwerk’’ programma, het is mogelijk om een Eurotras B.V. geheel op uw wensen te laten maken. Met uiterste precisie wordt deze handgemaakte boxspring bedden, matrassen en toppers  vervaardigd door onze specialisten. Hierdoor kan een keuze gemaakt worden uit de uitgebreide kleuren en opties.

Artikel 8 Betaling

1 Klant dient betalingen aan Eurotras B.V. volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen.Eurotras B.V. is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Eurotras B.V. is gewezen op de te late be-taling en Eurotras B.V.. de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uit-blijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Eurotras B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maxi-maal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Eurotras B.V. kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8 Garantie en conformiteit

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er

door Eurotras B.V. een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klan-ten.

2 Indien Eurotras B.V. de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

3.1 Eurotras B.V. garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

3.2 De onder 3.1 genoemde garantie geldt, tenzij anders vermeld bij het product, gedurende een periode van 24 maanden.

3.3 De onder 3.1 genoemde garantie betreft een fabrieksgarantie.

3.4 Eurotras B.V. verschaft de klant een factuur als bewijs met betrekking tot de garantie. Verplichte registratie om in aanmerking te ko-men voor de garantie geldt de voorwaarde dat u uw aankopen binnen 30 dagen na aanschaf registreert. Dit doet u via het onderstaande registratielink  https://www.powerboxspring.nl/registratie 

3.5 Indien het te leveren product niet voldoet aan deze garanties, zal Eurotras B.V. het product binnen redelijke termijn na ontvangst daar-van dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door klant, naar keu-ze van Eurotras B.V. vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt klant zich reeds nu het vervangen product aan Eurotras B.V.. te retourneren en de eigendom daarover aan Eurotras B.V. te verschaffen. De maximale vergoeding is, met inachtne-ming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs overhet product.

3.6 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of

wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Eurotras B.V. klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

3.7 Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin

van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Eurotras B.V. in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.

3.8 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangebo-

den regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeen-komst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Artikel 9 Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Eurotras B.V. dan kan hij bij Eurotras B.V.. telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contact-gegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2 Eurotras B.V. geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Eurotras B.V. binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn be-roep of bedrijf.

2 De totale aansprakelijkheid van Eurotras B.V. jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). 

3 Aansprakelijkheid van Eurotras B.V. jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Eurotras B.V. jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Eurotras B.V. 

5 De aansprakelijkheid van Eurotras B.V. jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Eurotras B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Eurotras B.V. ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestel-ling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Eurotras B.V. in staat is adequaat te rea-geren.

6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk

binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Eurotras B.V. meldt.

7 In geval van overmacht is Eurotras B.V. niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 11 - Overmacht

11.1 Eurotras B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Eurotras B.V. daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvat-tingen voor hun rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt be-grepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Eurotras B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Eurotras B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.

11.3 Eurotras B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Eurotras B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

11.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze

periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoe-

ding van schade aan de andere partij.

11.5 Voorzover Eurotras B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is na-gekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toe komt, is Eurotras B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigen-dom van Eurotras B.V.

Artikel 13 Persoonsgegevens

1 Eurotras B.V. verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 14 Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanlei-

ding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Eurotras B.V. geves- tigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaar-den aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzen-

der en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-

mail contact met ons op.

Eurotras B.V.

Sluisjesdijk 26

3087 AH | Rotterdam

T: 010 429 21 18

F: 010 429 27 13

Email:      info@powerboxspring.nl

Website: www.powerboxspring.nl

K.v.K. Rotterdam:            66239559

BTW-nr:              NL856457541B01

bottom of page